ประกาศ

นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

            ด้วย บริษัท รวมเศษ จำกัด เป็นผู้รับซื้อ-ขาย เศษัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป้นอันตรายทุกชนิดได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคมและจิตสำนึกถึงการจัดเก็บเศษวัสดุที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน โดยการนำระบบมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นที่รับทราบและถือปฎิบัติของพนักงานทุกระดับตลอดถึงเผยแพร่สู่สารธารณชน ด้วยความมุ่งมั่นดังนี้

 

1.ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

2.ป้องกันอุบัติเหตุและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการคัดแยกและขนย้ายเศษวัสดุทุกชนิด

3.ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานและการสื่อสารอย่างประหยัด

5.เลือกซื้อและคัดแยกเศษวัสดุเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม

6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

ประกาศ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.บริษัทฯ จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานที่ปลอดภัย

2.พนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ ความปลอดภัยในการทำงานเป็นนโยบายสำคัญ

3.บริษัทฯ  จะสนับสนุนเครื่องมือ  อบรมให้ความรู้  สร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ปลอดภัย

4.มีนโยบายให้คณะกรรมการความปลอดภัยบริหารและพัฒนาแผนงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ให้ผู้บังคับบัญชา  ดูแลรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

6.พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน

7.ให้ผู้รับเหมาใส่ใจความปลอดภัยและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

 

ประกาศ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

       บริษัท รวมเศษ จำกัด เป็นผู้รับซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกชนิด เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลใหม่  และมีความมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

          บริษัทฯมีจิตสำนึกในการจัดเก็บเคลื่อนย้ายเศษวัสดุ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อบริษัทคู่ค้าและชุมชนต่างๆ ทุกขั้นตอน

          โดยได้นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นที่รับทราบและถือปฏิบัติของพนักงานทุกแผนก ตลอดถึงเผยแพร่สู่บริษัทต่างๆ ที่เป็นลูกค้าและสาธารณชนทั่วไป