บริษัท รวมเศษ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 348/5-6 ถ.สุขุมวิท  ต.ห้วยโป่ง  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21150

                   โทร  038-685728,038-685321  แฟกซ์  038-687230

สาขามาบข่า  :  เลขที่ 21/6  ถ.ทางหลวงสาย 36  ต.มาบข่า  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง  21180

                                  โทร  038-915244-5 ,038-018112-7

 

             

 

            แผนกจัดซื้อ

 • คุณศิริพร       คำแดง    สำนักงานใหญ่ (ห้วยโป่ง)        063-464-5737
 • คุณสมศรี       คุณกาล   สาขามาบข่า                             063-464-5749
 • คุณกุลวัลย์     ล้านกลาง (SYS)                                      081-686-8774

             แผนกขาย/คัดแยก

 • คุณทัศยุ          สุขประเสริฐ                                           081-761-7667

             แผนกขนส่ง

 • คุณจำเนียร      เณรเถาว์                                                  063-464-5724

แผนกขายเหล็กเก่า

 • คุณติ๋ม      อินทร์เอี่ยม    สำนักงานใหญ่ (ห้วยโป่ง)      063-464-5750
 • คุณณรงศักดิ์      ขันเกษรตร   สาขามาบข่า                   063-464-5725

            แผนกตัดเหล็ก

 • คุณธิวา             ซ่อนหา                                                063-464-5730

            แผนกขายร่มไทร

 • คุณสำเลิง         บุญฤทธิ์                                                063-464-5746

             แผนกฟิตติ้ง

 • คุณคำพุ           เณรเถาว์                                                063-464-5742

            แผนกบัญชี/การเงิน

 

 • สำนักงานใหญ่ (ห้วยโป่ง)                                              081-8192-856
 • สาขามาบข่า                                                                    081-6868-764

             แผนกบุคคล/ธุรการ

 

 • คุณนภา         คชสาร        สำนักงานใหญ่ (ห้วยโป่ง)     063-464-5753               
 • คุณณัฐกิตติ์     กิตติณัฎฐพงศ์     สาขามาบข่า                 063-464-5741  

----------------------------------------------------------------------------------------------