รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

01

ของเสียจากการสำรวจ การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี

Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and chemical treatment of minerals

02

ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่างๆ

Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing

03

ของเสียจากกระบวนการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน เยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง

Wastes from wood processing and the production of panels and furniture, pulp, paper and cardboard

04

ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

wastes from the leather, fur and textile industries

05

ของเสียจากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการบำบัด ถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน

Wastes from petroleum refining, natural gas purification and pyrolytic treatment of coal

06

ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอนินทรีย์ต่างๆ

Wastes from inorganic chemical processes

07

ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ

Wastes from organic chemical processes

08

ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ์

Wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of coatings (paints, varnishes and vitreous enamels), adhesives, sealant and printing inks

09

ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ

Wastes from the photographic industry

10

ของเสียจากกระบวนการใช้ความร้อน

Wastes from thermal processes

11

ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุต่างๆ ด้วยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และของเสียจากกระบวนการ non-ferrous hydro-metallurgy

Wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other materials; non-ferrous hydro-metallurgy

12

ของเสียจากการตัดแต่ง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ด้วยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล

Wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics

13

ของเสียประเภท น้ำมันและเชื้อเพลิงเหลว ไม่รวมน้ำมันที่บริโภคได้

oil wastes and wastes of liquid fuels (except edible oils)

14

ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ สารทำความเย็น สารขับเคลื่อน ไม่รวมของเสียรหัส 07 และ08

waste organic solvents, refrigerants and propellants

15

ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุดูดซับ ผ้าสำหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดป้องกัน

waste packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective clothing not otherwise specified

16

ของเสียประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรหัสอื่น

wastes not otherwise specified in the list

17

ของเสียจากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปื้อน)

construction and demolition wastes (including excavated soil from contaminated sites)

18

ของเสียจากการสาธารณสุขสำหรับมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

wastes from human or animal health care and/or related research

19

ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม

wastes from waste management facilities, off-site waste water treatment plants and the preparation of water intended for human consumption and water for industrial use