เนื่องจากบริษัท รวมเศษ จำกัด (สำนักงานห้วยโป่ง) จะมีการตรวจรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น. จากผลการตรวจในครั้งนี้ อาจจะเกิดผลกระทบในด้านการให้บริการกับลูกค้า ในวันและเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จึงขออภัย ในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ทีมงาน ISO