บริษัท รวมเศษ จำกัด

ประโยชน์ของการค้ดแยกขยะ
  • 20 June 2017
  • 39,773
  • 0
การแยกขยะ ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงส...
Read More
ทำความเข้าใจกับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
  • 31 March 2017
  • 2,914
  • 0
องค์กร ISO ได้ประกาศมาตรฐาน ISO 14001:2015 ฉบับ International Standard เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  โดยมีข้อกำหนดตา...
Read More